منوی سایت
جدول ابعادی و وزن PTFE+40Bronze
رنگ‌بندی وزن (کیلوگرم) ابعاد
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
  رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
طول
(میلیمتر)
قطرمیلگرد
(میلیمتر)
96 0.6*50 1   0.090 1000 6
192 0.6*50 2   0.161 1000 8
288 0.6*50 3   0.251 1000 10
384 0.6*50 4   0.362 1000 12
          0.565 1000 15
          1.005 1000 20
          1.570 1000 25
          2.261 1000 30
          3.077 1000 35
          4.019 1000 40
          5.087 1000 45
          6.280 1000 50
          7.599 1000 55
          9.043 1000 60
          10.613 1000 65
          12.309 1000 70
          14.130 1000 75
          16.077 1000 80
          18.149 1000 85
          20.347 1000 90
          22.671 1000 95
          25.120 1000 100
          9.119 300 110
          10.852 300 120
          12.736 300 130
          14.771 300 140
          16.956 300 150
          21.779 300 170
          24.417 300 180
          27.205 300 190
          30.144 300 200
          36.474 300 220
          47.100 300 250
          59.082 300 280
          67.824 300 300