منوی سایت
جدول ابعادی و وزنی PEEK
رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
ابعاد
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
  رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
طول
(میلیمتر)
قطرمیلگرد
(میلیمتر)
4.32 1200*600 4   0.353 3000 10
5.4 1200*600 5   0.795 3000 15
6.48 1200*600 6   1.413 3000 20
7.56 1200*600 7   2.208 3000 25
10.8 1200*600 10   3.179 3000 30
          4.327 3000 35
          5.652 3000 40
          7.153 3000 45
          8.831 2000 50
          7.124 2000 55
          8.478 2000 60
          9.950 2000 65
          11.540 2000 70
          13.247 2000 75
          15.072 2000 80
          17.015 2000 85
          19.076 2000 90
          21.254 2000 95
          23.550 2000 100
          7.124 500 110
          8.478 500 120
          9.950 500 130
          11.540 500 140
          13.247 500 150
          15.072 500 160
          17.015 500 170
          19.076 500 180
          21.254 500 190
          23.550 500 200